Misioni dhe Organizimi

DEKLARATA E MISIONIT<br /><br /><br />
SHKOLLA PROFESIONALE “S. BANDILLI” DO OFROJE CILESINE E DUHUR,PER T’IU PERSHTATUR ZHVILLIMEVE NE TREGUN E PUNES<br /><br /><br />
DEKLARATA E MISIONIT<br /><br /><br />SHKOLLA PROFESIONALE “S. BANDILLI” DO OFROJE CILESINE E DUHUR,PER T’IU PERSHTATUR ZHVILLIMEVE NE TREGUN E PUNES<br /><br /><br />

Ne shkollen tone do te punohet me shpejtesi dhe efikasitet ne shume drejtime si ne:

---Zhvillimin profesional dhe personal te stafit mesimor,- duke nxitur  kualifikimin e brendeshem

---Punen me etike dhe pergjegjesi,- duke thithur opinione objektive te hapura dhe te qarta , duke marre vendime efikase, duke perdorur  ne menyre te pergjegjshme  bazen materiale, duke patur respekt reciprok per njeri-tjetrin etj….

---Forcimin e imazhit te shkolles,-duke promovuar shkollen gjate gjithe vitit e duke u perpjekur per permiresimin e infrastruktures dhe futjen e pajisjeve bashkekohore

--- Ndarjen e qarte te pergjegjesive dhe kompentencave, ne menyre qe vendimi nga veprimi te jete nje proces shume I shkurter

---Dialogun e hapur, te ndershem, te besueshem dhe aktiv, i cili sigurisht sjell zhvillime ne shkolle

---Gjitheperfshirjen, ne menyre qe gjithe personeli te jete i pergjegjshem  ne marrjen dhe zbatimin e vendimeve